Systemgruppen - beskrivning

Översikt

Att undervisningen ska fungera har hög prioritet. Labbsalsmiljön är utformad i samråd med lärarna så att den ska vara ändamålsenlig. Vi lägger stor vikt vid att datorsalarna alltid ska fungera för undervisningen. Närheten till verksamheten gör att vi snabbt kan göra insatser om det skulle behövas.

Vi försöker stödja våra forskare med det de önskar och behöver vad gäller det mesta som hör datorerna och deras användning till.

Vi erbjuder i dagsläget tre olika desktop-miljöer, varav en tillhandahålls i samarbete med ITA. Vi tillhandahåller olika servrar som behövs för undervisningen och forskningen, t ex databasservrar, webbservrar, beräkningsservrar, OS-plattformar, applikationsservrar, med mera. De drivs av systemgruppen, forskarna/lärarna, eller en kombination. De kan vara placerade i systemgruppens datorhall eller i en datorhall där lärarna/forskarna också kan komma åt dem fysiskt. Vi lägger stor vikt vid att plattformarna ska vara flexibla så att vi så lätt som möjligt kan tillmötesgå lite mer speciella krav och behov som ofta uppstår både i undervisningen och i forskningen.

Vi strävar också efter att våra tjänster ska fungera att använda även från plattformar och programvaror som vi inte tillhandahåller/stödjer. Detta är viktigt eftersom många lärare, forskare och studenter har behov av och önskemål om detta.

Det vi gör är normalt utformat så att det ska fungera för undervisningen, forskningen och administrationen. Dels får man samordningsfördelar, dels överlappar dessa områden ofta varandra kraftigt, både vad gäller användarna själva, deras behov och vad gäller användningen.

Vi deltar också i skolans centrala funktioner som t ex Servicecenter och inköp.

Funktioner och service som systemgruppen tillhandahåller

Support

Vi svarar på frågor, hjälper till med problem, ordnar hård- och mjukvarulösningar, med mera, för undervisningen, forskningen och administrationen. Vi försöker att se till att behov tillfredsställs, problem löses etc etc, med fördel med långsiktiga lösningar när det är möjligt.

Detta är det enskilda område som vi lägger mest tid på.

Datorsalar

Datorsalarna är centrala i stora delar av vår undervisning. De måste fungera när de behövs, vara ändamålsenliga, driftsäkra, flexibla, de ska kännas trivsamma, moderna och inbjudande, både vad gäller datormiljön och den fysiska miljön. De utformas och tas fram tillsammans med lärare och i viss mån med studenterna

Datorsalarna ronderas regelbundet så att fel blir åtgärdade så snart som möjligt (vanligen sladdar som har blivit utdragna, trasiga tangentbord och liknande)

Desktop-miljöer

Vi tillhandahåller idag desktop-miljöer på Ubuntu, Mac OS X och WIKS (WIKS från ITA med viss support hos oss). Vi använder standardsystem med så få tillägg och förändringar som möjligt för att bibehålla kompatibiliteten och så att användarna känner igen miljöerna.

Vi installerar och underhåller normalt alla de programvaror som frågas efter för utbildningen och forskningen.

Desktop-maskiner kan skötas helt av systemgruppen eller med olika former av delad administration, efter användarens behov och önskemål.

Fjärrinloggningsservrar

Det finns behov av att allmänt kunna nå unixsystem på distans, för både undervisningen och forskningen. Vi tillhandahåller både generella fjärrinloggningsservrar som i allt väsentligt är identiska med desktop-miljöerna, och speciella servrar för specifika behov.

Applikationsspecifika servrar och tjänster

Vi har ett antal servrar beställda av både undervisningen och forskningen för särskilda ändamål och med ibland väldigt specifika krav. Det handlar om t ex databasservrar, beräkningsservrar, webbtjänster (t ex wikis), speciell lagring och andra sorters specialservrar. Vissa sköts helt av systemgruppen, andra med delad administration, några sköts helt av användaren själv. Det kan vara virtuella maskiner eller fysiska maskiner. Forskare/lärare kan välja att ha maskinen i en datorhall som de själva får tillträde till. (Populärt kallas ofta dessa tjänster "SaaS", "PaaS" och "co-location".)

Speciallösningar

Vi baserar våra plattformar på standardsystem för att effektivare kunna tillmötesgå specialbehov vad gäller mjuk- och hårdvara. Vi försöker hålla våra system både modulära och flexibla så att vi kan byta ut delar eller komplettera dem, för att lättare kunna bygga speciallösningar.

Specialarrangemang och evenemang

Vi försöker också att tillmötesgå alla något mer udda behov, som speciella hårdvarulösningar, mjukvarulösningar, nätlösningar, etc för konferenser, tävlingar med mera.

Inköp, upphandling, logistik

Vi hjälper till med och är rådgivande vid inköp, avrop och upphandlingar. Vi avropar inte bara datorer och programvara utan alla typer av produkter. Vi agerar även som stöd vid skolans upphandlingar över beloppsgränserna för direktupphandling i samarbete med KTH:s upphandlingsavdelning.

Vi ordnar logistiken kring inköpen. Vi sköter (eller i vissa fall samordnar) inventering av datorutrustningen och hjälper till med att byta ut gammal utrustning.

Vi hanterar garantifrågor och reparationer av utrustning.

Vi har en kombinerad konfigurations- och inventariedatabas med vilken vi styr många automatiska processer.

Programvaruhantering

Vi ser till att skolan har licenser för de licensbundna system som används. Detta är viktigt för att produkterna ska fungera och för att vi ska följa de lagar och regler som gäller.

Fillagring

Användarna måste naturligtvis kunna lagra sitt data och det på ett sätt som passar deras arbetsmetoder och verksamhetens behov. Vi har några standardlösningar som används både i de datormiljöer som vi själva tillhandahåller och som även kan användas från andra datorer. Vi ordnar speciallösningar för enskilda användare eller grupper där det finns behov av detta.

Utskrifter

Vi hanterar skrivare, utskriftservrar samt system för utskriftkvota och underhåll av dessa.

Studieadministrationssystem

Vi underhåller, svarar på frågor och åtgärdar mindre fel i studieadministrativa system som t ex Rapp. Vi sköter kösystemet Sima och informationssystemet course. Vi underhåller också äldre studieadministrativa system som fortfarande används, t ex Ace, Remores och res.

E-post

Vi har en e-postlösning som använder standardprotokoll så att de klienter som också använder standardprotokoll fungerar, oavsett om de stöds av oss eller inte. Vi har full insyn i vår del av e-posthanteringen så att vi snabbt kan spåra e-post eller felsöka problem, vilket regelbundet används t ex vad gäller projektanslagsansökningar, labbinlämningar och liknande kritisk post.

Backup

Vi har backuptjänster för stationära datorer, bärbara datorer och servrar. Skolan har därmed möjlighet att återfå data som har tagits bort av misstag, som har försvunnit i samband med stöld av dator, som har förstörts av trasiga hårdvara, som har förstörts/komprometterats i samband med intrång, virus, etc. Lagkrav och föreskrifter reglerar i vissa fall hur länge data måste lagras.

Kontohantering

Vi handhar och driver kontosystem för både våra allmänna system och för speciella (mindre) system för utbildningen och forskningen.

Servicecenter

I Servicecenter kan man få hjälp med de flesta frågor kring systemgruppens tjänster. Vi har utlåning av speciell utrustning, t ex datorer, projektorer och utrustning för kurser med speciella behov. Vi har också smådetaljer och förbrukningsmaterial som ofta frågas efter, t ex kablar, adaptrar och USB-minnen.

Information

Vi publicerar övergripande information om våra tjänster på webben. Vi har ett system för att ge information via informationskiosker i terminalsalar och angränsande korridorer. Det finns informationskanaler för att ge riktad information till vissa grupper av användare, t ex en kurs. E-postlistor finns både som informationskanal och för internt bruk i projekt. Vi hjälper också till med andra informationskanaler för skolan, t ex med användaradministration i Polopoly-systemet.

Beredskap

Vi har beredskap dygnet runt, året runt, för att kunna åtgärda allvarliga problem som stör verksamheten. Ej akuta problem löser vi på ordinarie arbetstid.

Larmsystem och inpassage

Vi tar hand om larm- och inpassagesystem för skolan. Vi sköter utdelning av passerkort, specialöppningar, felanmälningar, mindre reparationer av dörrarna, återställer larm och nödvred och liknande.

Uppdrag utanför CSC

Vi driver desktop-miljöer och servrar i några fall där det passar bra in med våra övriga uppdrag. T ex används våra Ubuntu- och Mac-miljöer på SCI-skolan. Vi driver också servrar där vår miljö passar bra för ändamålet, t ex Lexin.

Andra tjänster och system

Systemgruppens infrastruktur

För att kunna tillhandahålla ovanstående har vi en grundläggande infrastruktur. Systemgruppens tjänster bygger på att denna finns på plats och fungerar väl och att den är flexibel så att vi kan bygga anpassade lösningar ovanpå den. Infrastrukturen inkluderar DNS, DHCP, LDAP, NTP, datorhallar, Kerberos, datornät, virtualiseringslösningar (kvm, zoner), logghantering. Systemen för infrastrukturen är byggda på samma sätt som våra övriga system.

Att vi har kontroll över infrastrukturen gör att vi kan hålla hög tillgänglighet, snabbt göra nödvändiga förändringar och åtgärda eventuella problem och därmed slippa onödiga störningar.

För de plattformar som används så behövs ett visst anpassningsarbete för att de ska fungera i en större miljö. Vi minimerar anpassningarna för att hålla systemen flexibla och inte skapa onödigt merarbete.

Vi bedriver ett proaktivt säkerhetsarbete som syftar till att våra lösningar ska ha en god säkerhet i grunden.

Vi har en driftövervakning där vi övervakar att tjänsterna och infrastrukturen fungerar. Det gör att vi proaktivt kan upptäcka problem och åtgärda dem innan verksamheten påverkas.


$Header: /afs/nada.kth.se/public/www-csc/sgr/RCS/sgr-beskr.html,v 1.1 2013/12/03 14:34:56 ragge Exp $